Tijd voor jezelf!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Naam: Het Relaxhuisje
Adres: Tegelrijstraat 93A 3850 Nieuwerkerken België
E-mailadres: info@hetrelaxhuisje.be
Telefoonnummer: 0486 65 60 23
Btw-nummer: BE0825298368

 

I. Modaliteiten voor online aankopen

 

Artikel 1 – Voorwerp en toepassingsgebied

1.1. De huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van partijen in het kader van verkoop van producten via de website van Het Relaxhuisje (www.hetrelaxhuisje.be), beschikbaar op het adres Tegelrijstraat 93A 3850 Nieuwerkerken. De huidige Algemene Voorwaarden beheren enkel de verkoop van producten die voorgesteld worden op de site.

1.2. De Algemene Voorwaarden worden afgesloten tussen, enerzijds, de eenmanszaak Het Relaxhuisje (BTW BE0825298368), met maatschappelijke zetel op Tegelrijstraat 93A, 3850 Nieuwerkerken met telefoonnummer +32 486 65 60 23, hierna genoemd de “verkoper”, en anderzijds, de persoon die de site wenst te raadplegen en er een aankoop wenst uit te voeren, hierna genoemd de “klant.” De klant en de verkoper worden hierna samen de “partijen” genoemd. De partijen komen overeen dat hun relaties exclusief beheerst worden door onderhavige Algemene Voorwaarden, behoudens andersluidende overeenkomst.

1.3. Elke bestelling van een product of dienst dat wordt aangeboden op de website www.hetrelaxhuisje.be, veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de klant van onderhavige Algemene Voorwaarden, zonder dat er aan deze aanvaarding evenwel een voorwaarde verbonden wordt van een schriftelijke handtekening vanwege de klant. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen die in België van kracht zijn inzake elektronische handtekeningen, kan de verkoper de bestelling van de klant via de aangeboden modaliteiten (zie artikel 2.3) beschouwen als een elektronische handtekening met dezelfde waarde als een geschreven handtekening, met de daaruit vloeiende contractuele gevolgen.

1.4. De klant die een product op de website bestelt, moet over de volledige rechtsbevoegdheid beschikken.

1.5. De verkoper behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en stelt de nieuwe versie ter beschikking van de gebruikers via de site.

Artikel 2 – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De onderneming Het Relaxhuisje benadrukt haar engagement om het vertrouwen dat u in haar heeft gesteld, zorgvuldig te respecteren en daartoe de wettelijke verplichtingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer toe te passen. Daarom beschikt u als klant over een recht op toegang, wijziging, verbetering en verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben, recht dat u kunt uitoefenen door contact met ons op te nemen, per brief op het adres Tegelrijstraat 93A, 3850 Nieuwerkerken, via e-mail op het adres info@hetrelaxhuisje.be of telefonisch op het nummer +32 486 65 60 23.

Artikel 3 – Modaliteiten voor online aankopen

3.1. Aankoopprijs van het Product of van de dienst

De prijs van elk Product of elke dienst die op de Site wordt verkocht, wordt weergegeven in Euro, btw inbegrepen. Deze prijs is exclusief leveringskosten, die ten laste zijn van de klant. De producten zullen worden gefactureerd op grond van de van kracht zijnde prijs op het moment van de bevestiging van de bestelling, zelfs als de verkoper zijn prijzen na de verkoop wijzigt.

3.2. Leveringskosten

Bij de bestelling verbindt de klant zich ertoe, bovenop de aankoopprijs van de bestelde producten, de leveringskosten te betalen. De kosten zullen worden gefactureerd op grond van de van kracht zijnde tarieven op het moment van de bevestiging van de bestelling, zelfs als deze kosten na aankoop zouden worden gewijzigd. Deze kosten worden niet terugbetaald aan de klant indien hij zijn bestelling terugzendt krachtens zijn herroepingsrecht of de wettelijke garanties zoals bepaald in artikel 6, respectievelijk artikel 7 van onderhavige Algemene Voorwaarden.

3.3. Om een bestelling uit te voeren dient de Klant het bestelformulier dat hem op de site ter beschikking wordt gesteld in te vullen, een e-mail te sturen naar het adres info@hetrelaxhuisje.be of zijn bestelling telefonisch uit te voeren; via deze wegen zal hij ook de inlichtingen moeten verstrekken die noodzakelijk zijn voor de transactie. De verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het doorgeven van foutieve informatie. Door het plaatsen van zijn bestelling aanvaardt de klant de integraliteit van onderhavige Algemene Voorwaarden en verbindt hij zich ertoe de integraliteit van het totaal verschuldigde bedrag te betalen.

3.4. De door de verkoper opgeslagen gegevens maken het bewijs uit van de contractuele relaties ontstaan tussen de Partijen.

3.5. De verkoper behoudt zich het recht voor elke bestelling of elke levering te annuleren in geval van bestaand geschil met de klant, niet-betaling van het totale bedrag of van een gedeelte ervan bij een vorige bestelling of weigering vanwege de bankinstellingen om de betaling met kredietkaart toe te laten. In dat geval kan de aansprakelijkheid van de verkoper niet in het gedrang komen.

3.6. De klant kan zijn bestelling annuleren zolang deze niet werd verstuurd. De bestelling zal dan onmiddellijk worden geannuleerd, evenals het betalingsverzoek indien de betaling nog niet werd uitgevoerd. Indien de verkoper de betaling reeds heeft ontvangen, zal aan de klant de integrale aankoopprijs worden terugbetaald. Na de levering van de gekochte producten, kan de klant de bestelling niet meer annuleren, maar zal hij zijn herroepingsrecht kunnen uitoefenen (zie artikel 6).

Artikel 4 – Betalingsmodaliteiten

4.1. Voor de betaling van de aankopen heeft de klant de keuze uit verschillende betalingswijzen:

met kredietkaart van het type Visa, Mastercard of American Express
met Bancontact

4.2. De geldigheid van de betaling wordt al dan niet bevestigd na verificatie met de uitgevende bankinstelling. Indien de betaling wordt bevestigd, zal de afschrijving plaatsvinden volgens de modaliteiten overeengekomen met de bankinstelling die de kaart heeft uitgegeven. Het (de) product(en) blijven eigendom van de verkoper zolang de volledige betaling door de verkoper niet is ontvangen.

4. 3. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de verkoper kan niet in het gedrang komen voor ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het internetwerk (o.a. informaticavirus).

Artikel 5 – Verzending en leveringstijden

5.1. De levering van het/de product(en) die het voorwerp uitmaken van de transactie, wordt uitgevoerd door de verkoper, overal in België. De verkoper zal zich naar beste vermogen inspannen opdat de bestelling naar het door de klant opgegeven adres wordt verstuurd binnen enkele dagen na de bevestiging van de bestelling. De bezorger zal zich op het door de klant opgegeven adres aanbieden tussen 8u en 20u, tijdens werkdagen, en zal het pakje aan de geadresseerde of aan elke andere persoon die aanwezig is op het opgegeven adres, overhandigen. In geval van afwezigheid zal een bericht worden achtergelaten in de postbus met informatie over de te volgen procedure. Het is dan aan de klant om zijn pakje af te halen of de bezorger te contacteren om een nieuwe leveringsmodus van het pakje overeen te komen. Indien de klant geen nieuwe levering regelt binnen een termijn van 2 weken na de eerste aankomst van de bestelling, of indien hij afwezig is bij deze nieuwe levering, zal de bestelling automatisch worden teruggezonden naar de verkoper. In dat geval kunnen eventueel bijkomende leveringskosten van de Klant worden geëist.

5.2. Elke levering wordt geacht te zijn voltrokken zodra het product door de klant in ontvangst is genomen, met automatische risico-overdracht naar laatstgenoemde. Het ontvangstbewijs wordt door de bezorger opgemaakt.

5.3. Bij de ontvangst van zijn pakje dient de klant de kwaliteit van zijn aankoop te controleren en heeft hij het recht eventuele klachten te formuleren krachtens zijn herroepingsrecht of de wettelijke garanties, zoals bepaald in artikel 6, respectievelijk artikel 7 van onderhavige Algemene Voorwaarden. Hij mag het pakje ook weigeren indien duidelijk is dat het werd geopend of indien het klaarblijkelijke sporen van beschadiging vertoont, te wijten aan nalatigheid tijdens de levering. In dit tweede geval moeten de klachten worden meegedeeld aan de verkoper binnen drie werkdagen na levering van het pakje.

Artikel 6 – Herroepingsrecht en retourmodaliteiten

6.1. De consument heeft het recht de onderneming in kennis te stellen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen, te tellen vanaf de dag volgend op de dag van levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst overeenkomstig de bepalingen van de wet van 6 APRIL 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming. Te tellen vanaf het door de klant uitgedrukte voornemen om heel of een deel van zijn bestelling terug te sturen, beschikt hij over een termijn van 10 kalenderdagen om de producten terug te zenden naar de verkoper. Bij niet-naleving van deze termijn, zal de klant ontzet zijn van zijn herroepingsrecht en zal zijn bestelling als definitief worden beschouwd.

6.2. De retour aan de verkoper zal geschieden naar het volgende adres : Tegelrijstraat 93A 3850 Nieuwerkerken België. De klant mag de leveringswijze kiezen, maar moet weten dat de kosten en risico’s verbonden aan de retourverzending van het pakje te zijnen laste vallen, en dat hij het bewijs van verzending moet bijhouden.

6.3. In het geval de klant zijn herroepingsrecht uitoefent, verbindt de verkoper zich ertoe, na controle van de geretourneerde artikelen (zie artikel 6.5.), de aankoopprijs aan de klant terug te storten ten laatste binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf ontvangst door de verkoper van het teruggestuurd pakje, leveringskosten niet inbegrepen.

6.4. Modaliteiten van terugbetaling

Indien de Klant zijn bestelling betaald heeft per kredietkaart, zal een krediet worden uitgevoerd op de door de klant gebruikte kredietkaart ter waarde van de aankoopprijs van de teruggezonden artikelen. De terugbetaling aan de klant gebeurt volgens de modaliteiten overeengekomen met de bank die de kaart uitgeeft. Indien de klant via een andere betalingswijze betaald heeft, zal de terugbetaling via overschrijving worden uitgevoerd op het aan de verkoper verstrekte rekeningnummer. De verkoper wijst elke verantwoordelijkheid af in het geval van ongeldige terugbetaling veroorzaakt door een onjuiste vermelding van het rekeningnummer door de klant.

6.5. De klant zal dit herroepingsrecht niet kunnen uitoefenen indien de geleverde producten duidelijk werden gebruikt, vervuild, en/of beschadigd of indien er stukken aan ontbreken. Het (de) product(en) moeten worden teruggestuurd in hun oorspronkelijke verpakking, met alle bijhorende documenten en accessoires. Indien de teruggezonden artikelen om bovenvermelde redenen niet worden aanvaard, zal de klant ze zonder terugbetaling moeten terugnemen.

Artikel 7 – Wettelijke garantie

7.1. Voor zover de klant de hoedanigheid van consument heeft en voor zover het betreffende product een consumptiegoed is, geniet de klant van de wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming van de geleverde producten, in overeenstemming met de Belgische wetgeving van kracht en gedurende een termijn van twee jaar vanaf de levering. Elk gebrek dat binnen een termijn van 6 maanden na levering wordt vastgesteld, zal als oorspronkelijk gebrek worden beschouwd. Na deze termijn van 6 maanden mag de verkoper, indien de omstandigheden hiertoe aanleiding geven, het feit betwisten dat het gebrek aan overeenstemming reeds bij de levering van het product aanwezig was. Indien wordt voldaan aan de garantievoorwaarden, mag de klant de vervanging van het betreffende artikel, zonder extra kosten, binnen een redelijke termijn en naargelang de beschikbaarheid van vergelijkbare artikelen, of de terugbetaling van de aankoopprijs, eisen. De verkoper behoudt zich het recht voor om de omwisseling of de terugbetaling van het artikel onder garantie te weigeren, indien zou blijken dat het artikel niet volgens de gebruiksaanwijzing is gebruikt of in het geval van wangebruik door de klant.

7.2. In tegenstelling tot het herroepingsrecht (zie artikel 6), zal de verkoper aan de klant de retourkosten van het artikel voor hetwelke laatstgenoemde beroep heeft gedaan op de wettelijke garantie, terugbetalen, voor zover de retourzending wordt uitgevoerd door de bezorger gekozen door de verkoper en het artikel het voorwerp kan uitmaken van een omwisseling of terugbetaling (zie artikel 7.1). In het geval van omwisseling zal de levering eveneens ten laste vallen van de verkoper.

Artikel 8 – Geschillen

8.1. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wet. Elk geschil waarvoor geen minnelijke schikking kon worden gevonden, valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement.

8.2. De uitwisselingen tussen beide partijen, bewaard door de verkoper, zullen worden beschouwd als bewijzen die in overweging kunnen worden genomen.

8.3. Onderhavige Algemene Voorwaarden vormen een contractueel geheel tussen beide partijen. Wij streven ernaar deze te actualiseren in overeenstemming met de Belgische juridische wijzigingen die een impact op deze voorwaarden zouden kunnen hebben. Toch kan het gebeuren dat één of meer artikelen uit hoofde van een wet, een regel of bij definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, ongeldig worden verklaard. In dit geval blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht.

2. Algemene voorwaarden betreffende behandelingen

Om onze behandelingen zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteren wij een aantal algemene voorwaarden. Als je een afspraak vastleg bij Het Relaxhuisje gaan we er vanuit dat je deze voorwaarden hebt gelezen en hiermee akkoord gaat.

 1. Bij het maken van een afspraak wordt er naar je telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd. Wij helpen niemand verder die anoniem wilt blijven.
 2. De klant is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven en de juistheid van (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt aan de massagetherapeut. Dit is geheel vrijblijvend en kan helpen met de verantwoorde gift van de behandeling.
 3. Bij wijzigingen in de situatie van de klant is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit tijdig aan ons door te geven.
 4. Alle informatie die tijdens het intake gesprek en/of de behandeling aan ons wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld en zal nooit aan derden worden verstrekt.
 5. Wij stellen geen medische diagnoses. Bij twijfel langs onze kant kan er afgezien worden van de behandeling.
 6. Bij koorts, griep en steenpuisten (waar dan ook op het lichaam) mag er absoluut niet behandeld worden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan jouw arts voordat je een afspraak maakt.
 7. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos geannuleerd worden. Bij geannuleerde of “vergeten” afspraken buiten deze termijn wordt het eerste uur in rekening gebracht.
 8. Betaling kan contant gebeuren aan de massagetherapeut, via overschrijving of online. Facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst te worden betaald door particulieren, 30 dagen na ontvangst door bedrijven. Als de betaling niet is uitgevoerd binnen de aangegeven termijn, is Het Relaxhuisje genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan een incassobureau en kosten in rekening te brengen.
 9. Cadeaubonnen zijn inwisselbaar voor het bedrag of de behandeling op de bon vermeld en zijn geldig tot op de vervaldatum.
 10. Het Relaxhuisje is niet verantwoordelijk voor beschadigingen, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant.
 11. Erotische of sensuele massages worden niet gegeven. Klanten die hier toch naar vragen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom. Deze gegevens worden intern op een zwarte lijst bijgehouden.
 12. Het Relaxhuisje behoudt zich het recht om te allen tijde personen te weigeren of de toegang te ontzeggen tot de praktijk, zonder opgeven van een reden.
 13. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je tevens dat je Het Relaxhuisje niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg kunnen zijn van een massagebehandeling die aan jou gegeven is.
 14. De algemene voorwaarden en vermelde informatie kunnen te allen tijde gewijzigd worden door Het Relaxhuisje.
 15. Het privacy reglement is van toepassing.
De beste producten

Ontdek onze webshop

Het Relaxhuisje staat voor rust en duurzaam leven. Alle merken waarmee ik werk voldoen aan deze eisen.
Met de verzorgingsproducten en voedingssuppletie van Ringana introduceren wij luxueuze, biologisch gecertificeerde, veganistische en uiterst geconcentreerde verzorgingsproducten en voedingssupplementen, die een holistische visie op schoonheid, gezondheid en het leven in het algemeen zeer hoog in het vaandel dragen.  De combinatie van biologische plantenextracten en 100% natuurlijke, verse ingrediënten resulteert in zeer geconcentreerde, 100% werkzame producten.  Alle producten worden duurzaam geproduceerd en zijn vrij van kunstmatige additieven, microplastics en minerale oliën, stabilisatoren, PEG-emulgatoren, formaldehyde, silicone, nanodeeltjes en verdere milieuverontreinigende substanties. Meer informatie over de kwalteit van de producten en het duurzaamheidsprogramma Re-Think  vinden jullie terug op hun website.

© 2024 Het Relaxhuisje - Alle rechten voorbehouden

inschrijven vip lijst

Blijf op de hoogte van onze acties en aanbiedingen!

Share via
Copy link